เริ่มสร้าง ร้านอาหาร เมื่อ พ.ย. 2547

ยังไม่มีเงินทำหลังคา ก็จัดกิจกรรม ทานอาหารมันกลางแจ้งเลย