เที่ยว 5 เกาะ 
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 
น้ำทะเลใส ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี คุ้มค่าและจดจำ