ตกปลา หาดดวงตะวัน
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563

ตัวใหญพอควร ยื้อกันเกือบสิบนาที กว่าจะขึ้น คุ้ม
หาดดวงตะวัน มีความอุดมสมบูรณ์ อุดมด้วยปลาน้อยใหญ่ กุ้งเคย หมึกปู