Charter Law ,Success Law
 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  
กิจกรรม กีฬาสี 
เพื่อละลายพฤติกรรม เสริมสร้าง ความรัก ความเข้าใจ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งหมด หญิง/ชาย  ณ ดวงตะวัน บีช รีสอร์ท ระยอง