โครงการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการระบบสุขภาพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อสม ตำบลหนองนาก
อบต หนองนาก จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน การแสดงบนเวที สนุกมาก