มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2566